Nowe produkty

Zapisz się do Newslettera otrzymasz KOD RABATOWY
Opinie o NorthAndSouth Home na Opineo.pl

Ostatnie wpisy na blogu

Regulamin do 24.12.2014

 REGULAMIN

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący do 24.12.2014 r.

§ 1

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
4) Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
5) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
6) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
7) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
8) Sklep Internetowy [nazwa sklepu] (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.nshome.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9) Strona – Usługodawca lub Klient;
10) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
11) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
12) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
13) Usługodawca – Anita Żurawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anita Żurawska NORTH & SOUTH HOME, ul. Dobrego Pasterza 122 lok. LU 2, 31-416 Kraków, NIP: 6891142666 REGON: 122683912.
14) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 2

 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 
1) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz
2) informowanie Klienta przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia, oraz
3) udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.
4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
5. Do korzystania z Serwisu www wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu www, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
7. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: 
1) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
2) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
3) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
11. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3

 Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji) po akceptacji przez niego treści Regulaminu.
3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej www.nshome.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 4

 Zamówienia


1. Klient może Zamówić (kupić), (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Towary. 
2. Możliwe jest także złożenie zamówienia Towarów telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
4. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 7 Regulaminu 
5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.nshome.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
6. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są jest po akceptacji Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 7 Regulaminu. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. 
9. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.
10. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) gotówką albo kartą płatniczą w momencie odbioru osobistego, 
b) przelewem bankowym w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony w mBank S.A. o numerze:        71 1140 2004 0000 3602 7446 6014
c) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru od kuriera.
11. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
12. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej lub nie ustalono innego terminu bezpośrednio z Klientem. 
13. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS ( koszt wysyłki to 14,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata), albo 19,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”).
14. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty przez Klienta pod wskazanym przez Usługodawcę adresem. 
15. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
16. Koszt dostawy Towarów o wartości powyżej 200 zł jest pokrywany przez Usługodawcę.
17. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

18.Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transkacji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

19.Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

§ 5

 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy


1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi towaru skadając stosowne oświadczenie na piśmie w dowolny sposób. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 LU2  lub e-mail : info@nshome.pl . Zalecane jest skorzystanie z przygotowanego formularza.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
3. Towar powinien być zwrócony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 LU 2 lub przekazany osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wytarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni.    

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ( czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (Dz.U.2014 r. poz 827 ze zm.)

§ 6

Niezgodność Towaru z umową


1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub udzielonej przez producenta gwarancji jakości Towaru można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
4. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

§ 7

Warunki udzielonej gwarancji jakości

1. Większość oferowanych w Sklepie Internetowym Towarów posiada 24 miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta Towaru lub Usługodawcę. Szczegółowe informacje dotyczące okresu na jaki została udzielona gwarancja jakości znajduje się w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu lub załączonej do Towaru dokumentacji.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. 
3. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji sugerujemy dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru, przy czym rozpatrzenie reklamacji nie jest uzależnione od dostarczenia ww. dokumentu.
4. Roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości, rękojmi za wady oraz prawo do odstąpienia od umowy nie przysługują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji, które nie wynikają z wad Towaru.
5. W przypadku wady Towaru należy wysłać go na adres firmy: North & South Home Serwis 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 LU 2 najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem lub e-mail na adres: info@nshome.pl
6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Usługodawca zwróci Klientowi wpłacone środki lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie Towary.

§ 8

 Odpowiedzialność


W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

§ 9

 Pozostałe prawa i obowiązki


1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 10

 Rozstrzyganie sporów


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11

 Dane osobowe


Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 12

 Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Życzymy udanych zakupów