Nowe produkty

Zapisz się do Newslettera otrzymasz KOD RABATOWY
Opinie o NorthAndSouth Home na Opineo.pl

Ostatnie wpisy na blogu

Regulamin

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 roku dostępny jest tutaj.

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 25.12.2014 roku.

Sklep internetowy pod adresem www.nshome.pl prowadzony jest przez Anitę Żurawską prowadzącą firmę North & South Home z siedzibą przy ul. Dobrego Pasterza 122 LU2 31-416 Kraków ,NIP: 6891142666, Regon: 122683912, wpisana do Centralnej Ewidencji Gospodarczej.

Kontakt ze sklepem za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: sklep@nshome.pl lub info@nshome.pl
 • telefonicznie pod nr 124463864 lub 531916315
 • pisemnie pod adresem ul. Dobrego Pasterza 122 LU 2 31-416 Kraków

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 4. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 5. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 7. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 8. Sklep Internetowy nshome.pl (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.nshome.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Strona – Usługodawca lub Klient;
 10. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
 12. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 13. Usługodawca – Anita Żurawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anita Żurawska NORTH & SOUTH HOME, ul. Dobrego Pasterza 122 lok. LU 2, 31-416 Kraków, NIP: 6891142666 REGON: 122683912, wpisana do Centralnej Ewidencji Gospodarczej (CEIDG)
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz
  2. informowanie Klienta przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia, oraz
  3. udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 5. Do korzystania z Serwisu www wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu www, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookie oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 7. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 11. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3

Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji) po akceptacji przez niego treści Regulaminu.
 3. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej www.nshome.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  2. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 4

Zamówienia

 1. Klient może Zamówić (kupić) towary, (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Możliwe jest także złożenie zamówienia Towarów telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 4. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 7 Regulaminu
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.nshome.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 6. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są jest po akceptacji Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
 8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 7 Regulaminu. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.
 9. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.
 10. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. gotówką albo kartą płatniczą w momencie odbioru osobistego,
  2. przelewem bankowym w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony w mBank S.A. o numerze: 71 1140 2004 0000 3602 7446 6014
  3. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru od kuriera
  4. za posrednictwem systemu Przelewy24 .
 11. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
 12. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej lub nie ustalono innego terminu bezpośrednio z Klientem.
 13. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS ( koszt wysyłki to 14,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub w sysytemie Przelewy24 , albo 19,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”).
 14. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty przez Klienta pod wskazanym przez Usługodawcę adresem.
 15. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 16. Koszt dostawy Towarów o wartości powyżej 200 zł jest pokrywany przez Usługodawcę.
 17. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 18. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transkacji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 19. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

§ 5

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument na podstawie art. 27 Prawa Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 ust. 2 i art.35 Prawa Konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego towaru lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewożnik, a wprzypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane partiami lub osobno - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w dowolny sposób na następujący adres Usługodawcy: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 LU2 lub e-mail : info@nshome.pl .
 4. Kupujący może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży na piśmie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: North & South Home ul. Dobrego Pasterza 122 LU2 31-416 Kraków lub mailowo na adres sklep@nshome.pl wypełniając przygotowany formularz. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia na e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uwżana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiazań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza, iż Konsument może przesłany towar odpakować , sprawdzić wytrzymałość, przymierzyć, itp. Nie powoduje to zmiany towaru, a po ponownym zapakowaniu nadaje sie do dalszej odsprzedaży. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy bedącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonowania rzeczy. Oznacz to, że Konsument ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mółby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Konsunent nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie może zostac obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 7. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastapić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 8. Towar powinien być zwrócony nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 LU 2 lub przekazany osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14 dni lub przesłanie potwierdzenia wysłania towaru.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ( czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt ok Konsumenta to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

§ 6

Zwrot towaru przez firmę

      1. Firma ma możliwość zwrotu zakupionego towaru, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, pod warunkiem zgłoszenia Sprzedawcy zamiaru zwrotu Towaru w terminie 48 godzin od dnia dostarczenia Firmie towaru.

      2. W szczególnych przypadkach Firma może odmówić przyjęcia zwrotu Towaru zakupionego przez klienta będącego Firmą.

     

§ 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży na podstawie rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar określonego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady lub jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, również jeżeli Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556 par. 2 K.C. jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o dokonaniu zakupu w sklepie w przypadku gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy Towar to rzeczy oznaczone tylko co do gatunku pod warunkiem, że Klient nie będący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę Towaru w szczególnym przypadku nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia rzeczy będącej Towarem, jeżeli czynności te zostały wykonane przez osobę trzecią nie związaną ze Sprzedawcą, albo przez Klienta niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie, w przeciwnym wypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 13. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towaru wolnego od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 16. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy pod adres:
 17. NORTH & SOUTH HOME, ul. Dobrego Pasterza 122 lok. LU 2, 31-416 Kraków wraz z opisem niezgodności podając:

  1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
  2. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 18. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 19. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
 20. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Towarów.

§ 8

Warunki udzielonej gwarancji jakości

 1. Większość oferowanych w Sklepie Internetowym Towarów posiada 24 miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta Towaru lub Usługodawcę. Szczegółowe informacje dotyczące okresu na jaki została udzielona gwarancja jakości znajduje się w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu lub załączonej do Towaru dokumentacji.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.
 3. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji sugerujemy dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru, przy czym rozpatrzenie reklamacji nie jest uzależnione od dostarczenia ww. dokumentu.
 4. Roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości, rękojmi za wady oraz prawo do odstąpienia od umowy nie przysługują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji, które nie wynikają z wad Towaru.
 5. W przypadku wady Towaru należy wysłać go na adres firmy: North & South Home Serwis 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122 LU 2 najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem lub e-mail na adres: info@nshome.pl lub skorzystać z przygotowanego formularza reklamacyjnego
 6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Usługodawca zwróci Klientowi wpłacone środki lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie Towary.

§ 9

Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów z Konsumentami


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 12

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 nr 144, poz.1204 ze zm), ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm).
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Życzymy udanych zakupów