Zwrot towaru

Jeśli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań zapewniamy możliwość zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania zamówionych produktów.

Gwarantujemy zwrot pieniędzy.

Stawiając na najwyższą jakość obsługi nshome.pl gwarantuje każdemu Klientowi możliwość zwrotu towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny.

Zasady zwrotu dla klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą, ale tylko w przypadku, gdy umowa, jaką zawierał ze Sprzedawcą, nie miała zawodowego charakteru, czyli nie dotyczyła bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa Jednoosobowy Przedsiębiorca.

Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także stosuję się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prosimy o poinformowanie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży na piśmie wysyłając stosowne oświadczenie na adres ul. Dobrego Pasterza 122/70 31-416 Kraków lub mailowo na adres sklep@nshome.pl wypełniając przygotowany formularz. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, jednak może usprawnić procedurę zwrotu.
 3. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku dostarczanie rzeczy w kilku dostawach  termin liczy się od momentu wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez niego inna niż przewoźnik 
 4. Pracownik sklepu na podany w formularzu adres e-mail, prześle informację o przyjęciu zgłoszenia i prześle dokument zwrotu.
 5. W przypadku wystawienia paragonu zostanie wystawiony zwrot ze sprzedaży detalicznej, a w przypadku faktury zostanie wystawiona korekta faktury. Dokument prosimy podpisać i dołączyć do przesyłki lub przesłać mailowo na adres sklep@nshome.pl
 6. Zwracany towar Klient wysyła na adres: North & South Home ul. Dobrego Pasterza 122/70 31-416 Kraków w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy załączając oryginał dokumentu zakupu wraz z informacją czy zwrot pieniędzy ma być dokonany przez kompensatę czy przelewem na podane konto bankowe.
 7. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
  Przesyłki paletowe mogą być dostarczone przez kuriera do najbliższego możliwego do rozładunku miejsca, w przypadku bloku np. pod klatkę schodową. Jeżeli paleta zostaje dostarczona do bloku kurier nie ma obowiązku wnosić palety na piętro. W takim przypadku zwrot towar musi być na palecie. Kurier wówczas odbiera odbiera ją z mozliwie najbliższego miejsca załadunku. Koszty takiej przesyłki mogą być wysokie. 

  Uwaga!!! Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych na nasz adres za pobraniem.

 8. Zalecamy w miarę możliwości zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi elementami. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prosimy o zapakowanie przesyłki w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 10. W terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa innego niż najtańszy oferowany przez nas sposób dostarczenia).
 11. Zwrotu należności dokonamy w taki sam sposób jaki Państwo wybrali przy dokonywaniu zakupów, chyba, że wybiorą Państwo inny sposób zwrotu należności.
 12. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od klienta, to możemy wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub przesłania dowodu jego odesłania, w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej.

           Pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:          https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php